Воропаєва Тетяна Сергіївна

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Народилася 12 липня 1960 р. у м. Чигирин Черкаської області. В 1977 р. закінчила Смілянську середню школу № 11 (Черкаська область) із золотою медаллю. Того ж року поступила на музично-педагогічний факультет Кіровоградського педагогічного інституту, який закінчила у 1982 р. з відзнакою. В листопаді 1982 р. була зарахована до аспірантури Київського університету імені Тараса Шевченка, на кафедру соціальної та педагогічної психології. У січні 1986 року закінчила аспірантуру і почала працювати на кафедрі психології Ніжинського державного педінституту (з 1986 р. – на посаді асистента, з 1988 р. – на посаді старшого викладача, а з 1990 р. – на посаді доцента). У березні 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурні й типологічні особливості громадянської позиції як системоутворюючого чинника активності особистості» і отримала ступінь кандидата психологічних наук. У грудні 1992 р. отримала вчене звання доцента.

Із 1992 р. до серпня 2000 р. працювала на посаді старшого наукового співробітника відділу етнології Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, з 1 вересня 2000 р. – зав. цього відділу. З 1 вересня 2000 р. працює старшим науковим співробітником Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де була керівником робочої групи етнології (2000–2010), з 2011 – керує групою «Українство в контексті європейської цивілізації: соціокультурні та етнонаціональні аспекти». Має більше 300 друкованих праць, 15 з яких опубліковано за кордоном. Співавтор 16-ти монографій та навчальних посібників. Брала участь в багатьох наукових проектах Фондів «Відродження», ім. Ф. Еберта, «Євразія», а також Міністерства України у справах науки і технологій.

Коло наукових інтересів: українознавство, українська етнологія, соціокультурна антропологія, українська ідентичність, методологічні та термінологічні аспекти українознавства, етнічна, політична, економічна психологія, музична психотерапія, психологія мистецтва, психологія особистості, психологія реклами. Здійснює розробки теоретико-методологічних засад українознавства як інтегративної науки, підготовку навчальних програм з українознавства та психології. Має досвід роботи та керує науковими проектами з етнічної та політичної психології (Фонд «Відродження», Фонд «Євразія», Фонд Фрідріха Еберта, Фонд фундаментальних досліджень МОН України). Співпрацювала з часописами «Українське слово», «Україна молода», радіо «Свобода», «Нарт», «Ера» тощо.

Основні публікації

Монографії:

 • Українська ідентичність: чинники формування, етапи становлення і розвитку. – К.: МП«Леся», 2010. – 520 с.
 • Походження, становлення та розвиток українського народу / Воропаєва Т.С., Кагамлик С.Р., Конча С.В., Обушний М. І. та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 544 с.
 • Наукова спадщина Ю. Шевельова i проблеми походження українського народу // Юрiй Шевельов: виклик часу i вiдповiдь науковця / Пiскун В. М., Цiпко А. В., Шептицька Т. Л. та iн. – К.: «МП Леся», 2010. – С. 72–97.
 • Народне вбрання як репрезентант знаково-символічного простору української ідентичності // Український modus vestiendi – спосіб зодягання: [колективна монографія за заг. ред. М.І. Обушного]. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – С. 217 – 231.
 • Проблема розвитку поняттєвого апарату українознавства // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: [колективна монографія / за заг.ред. В.І. Сергійчука]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С.289–307.
 • Становлення українського «Ми» // Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: [колективна монографія / за заг. ред. В.І.Сергійчука]. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2004. – С.7–46.
 • Україна: соціор, геосоціор, етносоціор // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького: [колективна монографія / за заг. ред. В.І. Сергійчука]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С.142–153.

Посібники, словники, методичні рекомендації:

 • Українознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.І. Обушного. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 672 с. (розд. 1,4,6).
 • Український світ: Методичні розробки уроків із вивчення українського алфавіту для вчителів українського зарубіжжя. – Вид. 2-ге. – К.: «МП Леся», 2007. – 64 с. (у співавт.).
 • Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. Посібник для учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя / Ціпко Анатолій, Піскун Валентина, Щербатюк Олена, Воропаєва Тетяна, Сергійчук Володимир. – К.: «МП Леся», 2007. – 172 с.
 • Потужний український вплив на російську музичну культуру (до 375-рiччя з дня народження Миколи Дилецького) // Українознавство-2005: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – С. 160-162.
 • Президентські вибори 2004 р. в Україні: політико-психологічні аспекти. Науково-методичний посібник. – К., 2004. – 45 с.
 • Основи психологічного супроводу інтегрованого навчання студентів з особливими потребами: науково-практичні рекомендації. – К., 2003. – 35 с.
 • Політична психологія та іміджелогія: навчально-методичний комплекс для студентів факультету соціальних технологій ВМУРол «Україна». – К.: ВМУРол «Україна», 2003. – 36 с. Основи екологічної психології: навчально-методичний комплекс. – К., 2002. – 26 с.
 • Порівняльна психологія: навчально-методичний комплекс. – К., 2002. – 24 с.
 • Політична психологія: навчально-методичний комплекс. – К., 2002. – 25 с.
 • Педагогічна психологія: навчально-методичний комплекс. – К., 2002. – 48 с.
 • Етнічна психологія: навчально-методичний комплекс. – К., 2002. – 32 с.
 • Психологічний супровід інтегрованого навчання студентів з обмеженими функціями життєдіяльності: науково-практичні рекомендації для студентів, викладачів та практичних психологів. – К., 2002. – 50 с.
 • Словник-довідник з конфліктології. – Чернівці, 1996. – С. 87-266 (у співавт.).

Статті:

 • Theoretical and empirical aspects of the formation of national and European identity of citizens of Ukraine (1991 – 2011) / Voropayeva T. // European Science and Technology [Text] : materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing office «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – Vol. II. – Wiesbaden, Germany, 2012. – 776 p. – P. 710 – 720.
 • Теоретико-емпіричне дослідження динаміки формування колективної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.) // Дні науки філософського факультету – 2012. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2012 року). Матеріали доповідей та виступів. – Частина 10. – С. 59 – 61.
 • Значення наукової спадщини І. Огієнка для відновлення давньої семантики назви «Україна» // Дні науки філософського факультету – 2012. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2012 року). Матеріали доповідей та виступів. – Частина 10. – С. 84 – 87.
 • Formation of a collective identity of citizens of Ukraine: value dimension / Voropayeva T. // «Moral and aesthetic development vector of modern culture». Materials digest of the XXVI International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championships in culturology, architecture, art history and philosophical sciences. (London, June 11 – 15, 2012) Culturology, architecture, arthistory and philosophical science / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev. – London: IASHE, 2012. – 216 p. – P. 39 – 42.
 • Значення праць І. Огієнка для відновлення семантики назви «Україна» // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 10. – С. 29 – 35.
 • Мова, ідентичність і толерантність в контексті імплементації Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин в Україні // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 9. – С. 28 – 36.
 • Українство в цивілізаційному ракурсі // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 9 – 13.
 • Трансформація національної ідентичності громадян України та українських мігрантів у контексті цивілізаційного поступу України (1991 – 2011 рр.) // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 7. – С. 39 – 45.
 • Трансформация цивилизационной идентичности граждан Украины // Новый университет. Альманах. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2012. – № 10. – С. 17 – 25 (Журнал з імпакт-фактором, зареєстрований у SCOPUS та РІНЦ; ISSN 2222-1484). – 0,7 д.а.
 • Дві сторони фальшивого срібняка // Січеслав. – 2012. – № 3 (33). – С. 188 – 193.
 • Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. 16. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 11-13.
 • Видатні жінки України: специфіка суб’єктної активності // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 6. – С. 79-86.
 • Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 194-199.
 • Формирование национальной и религиозной идентичности граждан Украины (1993 – 2010) / Т. С. Воропаева // Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. – М.: ИЭА РАН, 2011. – С. 173 – 190.
 • Самовизначення української нації // Ave, Ukraina! Літопис Українотворення. Колективна монографія. – Т. І – ІІ. – К.: Освіта України, 2011. – 1432 с. – С. 37 – 72.
 • Українськість та українська ідентичність у контексті етногенетичних та націєтворчих процесів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : «Філософські науки». – 2011. – № 15 (223). – С. 66 – 72.
 • Динаміка становлення національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1991 – 2011 рр.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Одеса, 2011. – С. 176 – 180.
 • Voropayeva T. Die Rolle der ukrainischen Wissenschaftler in Deutschland // Deutschland und Ukraine historische, kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Beziehungen. Beitrage zum Dritten Weltkongress am 10. Und 12. April 2011 in Munchen. – 3. Band. – Munchen-Poltawa, 2011. – 544 с. – S. 123 – 137.
 • Типи гендерної ідентичності української молоді // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 – 27 травня 2011 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 136 с. – С. 10 – 19.
 • Особливості становлення колективної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.) // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (24 вересня 2011 року). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – С. 127 – 134.
 • Исследование коллективной идентичности граждан Украины в контексте информационно-психологической безопасности // Психология безопасности, психологическая безопасность личности: человек и общество. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 13-14 октября 2011 г. / Под общей редакцией М.М. Далгатова. Махачкала: ИП Овчинников (АЛЕФ). – 358 с. – С. 31 – 34.
 • Трансформація уявлень громадян України про національну ідею // Ідеологія в сучасному світі, наук.-практична конф. (2011; Київ). Науково-практична конференція «Ідеологія в сучасному світі», 19 – 20 жовт. 2011 р. : [матеріали доповідей і виcтупів]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 223 с. – С. 165 – 166.
 • Трансформація колективної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.) // Трансформація суспільно-політичних процесів в Україні воєнного та післявоєнного періоду: Зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (2011 рік, 21 – 22 жовтня м. Мукачево). – Мукачево: МДУ, 2011 р. – 220 с. – С. 88 – 91.
 • Значение научного наследия А. В. Петровского для формирования гражданской идентичности и социальной зрелости личности // Социальная психология малых групп: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти профессора А.В. Петровского. (25 – 26 октября 2011 г., Москва, МГППУ / Отв. ред. М. Ю. Кондратьев. – М.: МУППУ, 2011. – 600 с. – С. 217 – 220.
 • Features of the development of national and European identity of Citizens of Ukraine (1991 – 2011) / Voropayeva T. // Social and Economic Dimension of European Integration: Problems, Solutions, Perspectives. International scientific conference (Daugavpils, November 3-5, 2011). – Daugavpils: DAUGAVPILS UNIVERSITY, 2011. – P. 34 – 44.
 • Специфика музыкальности студентов университета (будущих математиков, психологов и филологов) // Дифференциальная психология и дифференциальная психофизиология сегодня: Материалы конференции, посвященной 115-летию со дня рождения Б. М. Теплова, 10 – 11 ноября 2011 г. / Под ред. М. К. Кабардова. – М.: Смысл, 2011. – 380 с. – С. 109 – 111.
 • Національна та європейська ідентичність громадян України в цивілізаційному контексті // Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу», приуроченої 1500-річчю утвердження української державності та 20-тій річниці відродження державної незалежності України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 11-12 листопада 2011 р.). – Ужгород, 2011. – С. 112 – 128.
 • Формування національної та європейської ідентичності громадян України в контексті ціннісних трансформацій (1991 – 2011 рр.) // Людські цінності і толерантність у сучасному світі : міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Київ. міськдержадмін.; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Платформа «Діалог Євразії» в Україні; Укр. акад. акмеол. наук; Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 278 с. – С. 52 – 62.
 • Формування національної ідентичності громадян України та проблеми інформаційної безпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : «Філософські науки». – 2011. – № 24 (221). – С. 78 – 85.
 • Українська людина: психологічний портрет в контексті глобалізації // Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку. Монографія колективу авторів / наук. ред. Т. І. Власова. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2011. – 292 с. – С. 13 – 33.
 • Трансформации коллективной идентичности граждан Украины (1991 – 2011 гг.) // Материалы Второй Международной конференции Российской ассоциации украинистов «Цивилизационно-культурные связи России и Украины» (Москва, 1 – 3 декабря 2011 г.). – М.: МГИМО, 2011. – С. 27 – 37.
 • Идентичность как предмет междисциплинарных исследований // Материалы Юбилейной Международной научной конференции «Философия и парадигмы современной науки», посвященной 70-летию воссоздания философского факультета в структуре МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 15 – 16 декабря 2011 г.). – М., 2011. – С. 34 – 45.
 • Етнічна ідентичність українського народу на тлі закономірностей українознавства // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 6. – С. 4-6.
 • Трансформація гендерної ідентичності в Україні // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти. Колективна монографія / За заг. ред. Т.І. Власової та Т.М. Талько. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2010. – 320 с. – С. 150 – 158. – 0,6 д.а.
 • Національна ідентичність громадян України та інформаційно-психологічна безпека // Наукові записки НаУ «Острозька академія». Серія «Культурологія». – Вип. 5. – Острог, 2010. – С. 181 – 196. – 0,5 д.а.
 • Базові цінності громадян України в умовах глобальних викликів // Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я. – К.: Національна Академія управління, 2010. – 400 с. – С. 171 – 173. – 0,4 д.а.
 • Ідентичність українського народу в контексті соціокультурних трансформацій: теоретико-методологічні засади дослідження // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Українознавство. – № 14. – К., 2010. – С. 11 – 14. – 0,5 д.а.
 • «Енциклопедія українознавства» як засіб світоглядної центрації смислового поля української ідентичності // Дні науки філософського факультету – 2010. Міжнародна наукова конференція (21 – 22 квітня 2010 року). Матеріали доповідей та виступів. – Частина ІІ. – С. 61 – 63. – 0,3 д.а.
 • Специфика самоидентификации украинцев и русских на юге России и Украины // Материалы ІІІ Международной научно-теоретической конференции «Социально-политические и культурные проблемы современности». – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 860 с. – С. 139 – 144. – 0,5 д. а.
 • Специфика самоидентификации этнических украинцев и русских в Украине и на территории Кубани // Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. – Выпуск 4. / Сост. А. М. Авраменко. – Краснодар – Киев: «ЭДВИ», 2010. – 340 с., ил. – С. 318 – 325. – 0,5 д. а.
 • Український фольклор як націєтвірний чинник // Четверті Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – К., 2010. – С. 20. – 0,1 д.а.
 • Європейська і національна ідентичність громадян України та освітні аспекти європейської інтеграції // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна Європейська: сучасні тенденції та перспективи» (21 травня 2010 року). – Чернігів, 2010. – С. 33 – 36. – 0,4 д. а.
 • Украина и Россия: диалог культур и проблемы самоидентификации // Мировое культурно-языковое и политическое пространство: взгляд через столетия. – Сборник статей. – М., 2010. – С. 45 – 52. – 0,5 д. а.
 • Європейська і релігійна ідентичність громадян України: теоретико-емпіричне дослідження // Релігія, культура та суспільство: сучасні виклики з перспективи філософії. Матеріали Європейського філософського конгресу. – Львів: УКУ, 2010. – С. 24 – 33. – 0,5 д.а.
 • Ґендерний вимір політичної культури української молоді // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 4. – С. 51–60.
 • Дослідження фундаментальних проблем українознавства крізь призму етнічних, націєтворчих та соціокультурних процесів // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 57 – 81. – 1 д. а.
 • Українськість як системотворчий чинник колективної ідентифікації // Українознавчий альманах. – Вип. 2. – 2010. – С. 85 – 90. – 0,5 д.а.
 • Вивчення українськості у розвідках вітчизняних вчених та науковців діаспори // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: У 3 т. – Т. І. – Чернігів, 2010. – 160 с. – С. 8 – 12. – 0,5 д.а.
 • Діалог культур: ціннісний вимір // Традиція і культура. Феномен діалогу: традиція і сучасність. Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції 19 – 20 листопада 2010 р. – Ч. 1. – К.: «Новий Акрополь», 2010. – С. 8 – 10. – 0,3 д. а.
 • ЗМІ як чинник трансформації національної ідентичності громадян України // Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, друкарня «Люкс», 2010. – 272 с. – С. 43 – 52. – 0,7 д.а.
 • Вплив українознавства на формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі // Українознавство. – 2010.– № 4. – С. 45 – 52. – 0,5 д. а.
 • Формування спільної ідентичності громадян України в контексті інформаційної безпеки // Культурологічна думка. – № 2. – К., 2010. – С. 27 – 33. – 0, 5 д.а.
 • Вихід України-Русі на історичну арену (до 1150-ої річниці походу флотилії Аскольда на Візантію) // Українознавство – 2010. Календар-щорічник. – К., 2009. – С. 116 – 118. – 0,3 д.а.
 • Етнопсихологічні розвідки П. Чубинського // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні. Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 5 – 6. – 0,2 д.а.
 • Національна ідентичність громадян України в контексті інформаційної безпеки // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – Випуск двадцятий. Філософія. – С. 16 – 34. – 1 д.а.
 • Українська мова як смислова засада національної ідентичності і проблема реформування вищої освіти в Україні // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 198 – 202. – 0,5 д.а
 • Українство у світі: ціннісні та ідентифікаційні характеристики // Українознавство – 2010. Календар-щорічник. – К., 2009. – С. 92 – 100. – 0,6 д.а.
 • Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади // Українознавчий альманах. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Український образ світу: особливість у світовому контексті». – К., 2009. – С. 21 – 26. – 0,5 д.а.
 • Смислова теорія української ідентичності // Людина. Світ. Суспільство. Дні науки філософського факультету. – К., 2009. – Ч. У. – С. 90 – 92. – 0,2 д.а.
 • Самоидентификация украинцев и русских на Юге России и Украины: комплексный анализ // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. – Белгород: БелГУ, 2009. – С. 193 – 196. – 0,5 д.а.
 • Творча спадщина М. Гоголя: смисловий вимір // Філософія мови: текст, образ, реальність. – Суми, 2009. – С. 77 – 79. – 0,25 д.а.
 • Голодомор 1932 – 1933 років у політико-психологічному ракурсі // Українське слово. – 2009. – № 17. – С. 5; № 18. – С. 5; № 19. – С. 5; № 20. – С. 11; № 21. – С. 7 (у співавторстві з М.І. Обушним).
 • Формування ідентифікаційної матриці та культуротворча діяльність українців // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Українознавство. – № 13. – К., 2009. – С. 15 – 18. – 0,5 д.а.
 • Человек в социокультурных координатах: конструирование идентичности // Конструирование человека: Сборник трудов ІІІ Всероссийской научной конференции с международным участием. – Томск, 2009. – С. 59 – 64. – 0,4 д.а.
 • Базові цінності громадян України і проектування нових стандартів шкільної освіти // Школа і суспільство: пошуки культуротворчої парадигми освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь, 2009. – С. 170 – 173.
 • Українська мова як смислова засада національної ідентичності і проблема реформування вищої освіти в Україні // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К., 2009. – С. 82 – 84. – 0,2 д.а.
 • Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного Інституту українознавства. – Т. ХХІІІ. – К., 2009. – С. 43 – 54 (у співавторстві з М.І.Обушним і О.І.Мостяєвим). – 0,5 д.а.
 • Національна ідентичність громадян України в контексті інформаційної безпеки // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – Випуск двадцятий. Філософія. – С. 16 – 35. – 1 д.а.
 • Трансформація локальної ідентичності громадян України (1993 – 2008) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Т. 19. – Кн. 2. – С. 37 – 44. – К., 2009. – 0,5 д.а.
 • Українська мова як чинник формування національної ідентичності громадян України // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – К., 2009. – С. 183 – 193. – 0,5 д.а.
 • Українство у світі: базові цінності, ідентичність, самоактуалізація // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – У 3 т. – Т. І. – Чернігів, 2009. – С. 97 – 102.
 • Політико-психологічні аспекти Голодомору 1932-1933 рр. // Соціальна психологія. – 2009. – №3 (у співавторстві, 0,5 д.арк.).
 • Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1993 – 2008) // Наукові записки. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності та культурний проект Європи. Матеріали міжнародної наукової конференції 24 – 25 квітня, Острог – 2009). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 4. – С. 59 – 73.
 • Витоки української ідентичності // Наукові записки НаУ «Острозька академія». Серія «Культурологія». – Вип. 3. – Острог, 2008. – С. 3 – 13. – 0,5 д.а.
 • Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 45 – 50 (у співавторстві з М.І.Обушним і О.І.Мостяєвим). – 0,5 д.а.
 • Внесок викладачів і випускників Київського університету в українську та світову психологічну науку // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. – К., 2008. – С. 115 – 119. – 0,5 д.а.
 • «Поляни, які нині звуться русь…» // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. – К., 2008. – С. 126 – 129. – 0,4 д.а.
 • Специфіка національної ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні дослідження // Проблеми само ідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економчні, соціальні та культурні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2008. – С.
 • Текст національного гімну та уявлення про національну ідею в суб’єктивному просторі сучасних українців // Фольклор і література в історичному розвитку та державотворенні України: матеріали VI Всеукр. щорічн. наук.-практ. читань. – К., 2008. – С.
 • «Поляни, які нині звуться Русь» // Українознавство-2009: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 126–129.
 • Внесок викладачів і випускників Київського університету в українську та світову психологічну науку // Українознавство-2009: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С.115–119.
 • Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства // Українознавство. – 2008. – № 4. – С.45–50 (у співавт.).
 • Інтегративний потенціал сучасного українознавства: теоретико-методологічні аспекти // Матеріали VII Міжнародного Конгресу україністів. – К., 2008. – С.
 • Витоки української ідентичності // Дні науки в Національному університеті «Острозька академія»: матеріали Міжнар. наук. конф. – Острог, 2008. – Ч.ІІІ. – С.3–13.
 • Програма курсу «Українознавство» для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за заг. ред. М.І. Обушного. – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008. – 20 с. (у співавт).
 • Специфика самоидентификации этнических украинцев и русских в пространстве: материалы Ш Междунар. конф., посвященной 100-летию социальной психологии. – М.: РУДН, 2008. – Ч.І. – С.23–28.
 • Национальная гордость. U.A. // DIVA. – Ноябрь. – 2008. – С.70–72.
 • Українська ментальність крізь призму емпіричних етнопсихологічних досліджень // Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. – Мелітополь, 2008. – С. 122 – 124.
 • Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М.Костомарова // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2008. – Вип.12.– С.12–15.
 • Поведінкова культура українців (етнотипова поведiнка, стиль життя i нацiональний характер)Поведінкова культура українців (етнотипова поведінка, стиль життя і національний характер) // Українознавство–2008: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Український Центр духовної культури, 2008. – С. 103 – 113.
 • Становлення української ідентичності: інтегративний підхід // Дні науки філософського факультету – 2008: матеріали Міжнар. наук. конф., 16–17 квітня 2008. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Ч. VІ. – С. 53 – 55.
 • Значення «повісті минулих літ» для сучасного українознавства (до 890-рiчницi написання «Повiстi») // Українознавство–2008: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Український Центр духовної культури, 2007. – С. 115 – 123.
 • Етнопсихологічні особливості української діаспори та громадян України (порівняльний аналіз) // Український вимір. Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ: матеріали Міжнар. наук. конф., 30 – 31 травня 2007 р. – Ніжин, 2007. – Вип. 6. – С. 39 – 41.
 • Формування національної ідентичності та ціннісних орієнтацій у студентів з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2007. – С. 191 – 193.
 • Поведінка «української людини» в умовах природного, етнокультурного та соціокультурного середовища: теоретико-методологічні засади дослідження // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій: [зб. наук. праць / ред. М.І. Обушний]. – К.: 2007. – С. 88 – 94.
 • Сучасні проблеми політичного та національно-культурного самовизначення російськомовних українців на Півдні та Сході України // Стратегічні пріоритети. – К.: НІСД, 2007.– Вип.ІІІ. – С.45–54. Специфіка національної самоідентифікації російськомовних українців на Півдні та Сході України // Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя. – К., 2007. – С. 9 – 10.
 • Специфіка самоідентифікації етнічних українців на Півдні України. Проблеми національно-культурної самоідентифікації українців на Півдні і Сході України в контексті Етнополітики Європейського Союзу: матеріали наук. конф. – Одеса, 2007.– С. 61 – 64.
 • Специфіка самоідентифікації етнічних українців на Півдні України // Проблеми національно-культурної самоідентифікації етнічних українців на Півдні і Сході України в контексті етнополітики Європейського Союзу: тези доп. – Одеса, 6 червня 2007. – С. 8 – 12.
 • Українська мова як базова основа національної ідентичності // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2007. – Вип.11. – С.13 – 17.
 • Українська національна ідея в програмах партій національно-демократичного спрямування: матеріали ІІ Всеукр. парт. конф. Народного Руху України, 23 – 25 березня 2007 р. – К., 2007. – С.27–47.
 • Етнонім «Україна» як консолідаційно-згуртувальний концепт: етнопсихолінґвістичний аналіз (до 820-річчя першої згадки назви «Україна» в Київському літописі) // Українознавство – 2007: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 119 – 126.
 • Форми, засади й механізми спільнотного згуртування українців // Українознавство – 2007: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 111 – 117.
 • Націєтворчі концепти Івана Франка // Іван Франко та митрополит Андрей: Мойсеї українського народу. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – С. 58 – 73.
 • Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство».– 2006. – Вип. 10. – С. 47–51.
 • Український досвід спільнотного згуртування та типові ідентифікаційні практики: теоретико-методологічні аспекти // Український досвід спільнотного згуртування: матеріали Міжнар. наук. конф. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 60 – 74.
 • Корифей духовної і світської музики (Д.Бортнянський) // Українознавство – 2006: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк].– К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 192 – 193.
 • Особистість в українській історії // Українознавство – 2006: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – С.58 – 62.
 • Етнопсихологічні дослідження Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка // Український соціум: матеріали засідан. «Круглого столу» від 28 грудня 2005 р. / За заг. ред. Крисаченка В.С. – К.: Знання України, 2005. – С. 77 – 81.
 • Трансформація національної ідентичності: історіософські, культурологічні та соціально-психологічні аспекти // Фундаментальні орієнтири науки. – К.: Академперіодика, 2005. – С. 24 – 53 (у співавт.).
 • Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців і випускників Київського університету // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство».– 2005. – Вип. 9. – С. 36 – 40.
 • Відображення процесу формування етнічної самосвідомості українців у «Повісті минулих літ» // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство».– 2004. – Вип. 8. – С. 47 – 50.
 • Психологічні аспекти у творчій спадщині та діяльності Августина Волошина // Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний діяч: матеріали Всеукр. наук. конф. – К.: Прецедент, 2004. – С. 116–127.
 • Особливості української ментальності у світлі етнопсихологічних досліджень // Студії з україністики: [збірн. наук. праць].– К.: Міжнародна школа україністики, 2004. – Вип. VІ. – С. 26 – 47.
 • Потужний український вплив на російську музичну культуру (до 375-річчя з дня народження Миколи Дилецького) // Українознавство – 2005: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видвнича Спілка, 2004. – С. 160 – 161.
 • Анти: 602 чи 630 рік? Роздуми про питання про датування // Українознавство – 2005: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видвнича Спілка, 2004. – С. 105 – 107.
 • Українські націєтворчі процеси крізь призму сучасних націєтворчих концепцій: комплексний підхід // Українознавство – 2005: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – С. 94– 103.
 • Українська діаспора та громадяни України: етнопсихологічні особливості // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри. – К., 2004. – С. 144 – 153.
 • Уявлення підприємців про сучасну українську національну ідею // Мова. Культура. Бізнес. – К.: «Правові джерела», 2004. – Вип. ІІ. – С. 91 – 98.
 • Українські теледебати: політико-психологічні аспекти. – К.: «Громадянська позиція», 2004. – 25 с.
 • Сучасна українська національна ідея: теоретико-емпіричне дослідження // Українознавство – 2004: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С.127 – 134 (у співавт.).
 • Від гривні до гривні // Українознавство–2004: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк].– К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 123 – 127.
 • Становлення етнічної самосвідомості українського народу // Українознавство – 2004: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 74 – 85.
 • Національна ідея як ідеологічний рівень національної самосвідомості // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. – Т.3. К.: Вид-во Європейського університету, 2003. – С. 255 – 258.
 • Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2003. – Вип. 7. – С. 48 – 51.
 • Сучасна українська національна ідея: соціально-психологічні аспекти // Вісник Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». – 2003. – Вип. 4. – С. 45 – 54.
 • Мовна ідентичність та національна самосвідомість громадян України // Українознавство – 2003: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С. 128 – 133.
 • Етнопсихологічні проблеми в творчості Дмитра Овсянико-Куликовського (до 150-річчя від дня народження) // Українознавство–2003: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С. 187 – 189.
 • Видатний український психолог (до 100 років від дня народження П.І.Зінченка) // Українознавство–2003: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С. 220 – 221.
 • Націєтворчі процеси в Україні кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Українська Центральна рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 26 – 37.
 • Етнопсихологічні аспекти у творчості М.С.Грушевського // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 298 – 303.
 • Трансформація національної ідентичності громадян України (1991-2001 р.р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2002. – Вип. 6. – С. 12 – 17.
 • Українська національна ідея: історія і сучасність. Звіт про результати теоретико-емпіричного дослідження (1993 – 2002 р.р.). – К.: ВГО «Громадянська позиція», 2002. – 50 с.
 • Яка ідея може об’єднати українське суспільство? // Національна ідея – відповідь на виклик часу: матеріали наукової конференції. – К., 2001. – С. 161 – 172.
 • Етнічна психологія. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – К., 2001. – 25 с.
 • М.В.Гоголь як психолог // «Українознавство – 2002»: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 174 – 177.
 • Особливості української ментальності в світлі новітніх етнопсихологічних досліджень // «Українознавство – 2002»: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 79 – 86.
 • Психологічні ідеї у творчій спадщині П.Д.Юркевича // Українознавство в системі вищої освіти. – К., 2001. – С. 303 – 308.
 • Уявлення населення Західного регіону України про сучасну українську ідею // Етнічна історія народів Європи. Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – Луцьк, 2001. Вип. 11. – С. 73 – 78.
 • Соціально-психологічні наслідки блокування діяльності банку «Слов’янський» // Банк «Слов’янський»: причини кризи: матеріали конф. – К.: АУБ, 2000. – С. 45 – 57.
 • Сучасна українська ідея: результати Всеукраїнського опитування // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків: матеріали наукової конференції. – К.: ІМФЕ, 2000. – С. 63 – 72.
 • Українська національна ідея: історія і сучасність // Історія Батьківщини і сучасність: матеріали Міжнар. конф. – К.: НТТУ КПІ, 2000. – С. 51 – 55.
 • Всеукраїнський референдум 2000 року: політико-психологічний аналіз // Референдум і ми: від громадянської позиції до громадянської дії: матеріали науково-практичної конференції. – К., 2000. – С. 33 – 43.
 • Сучасна українська ідея: соціально-психологічний підхід // Студент – 2000: яким йому бути?: матеріали Міжнар. конф. – Запоріжжя, 2000. – С. 47 – 49.
 • Політико-психологічний аналіз процесів формування парламентської більшості в Україні // Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи. – К.: «Юридична книга», 2000. – С. 90 – 96.
 • Дослідження національної самосвідомості громадян України // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура. – Книга 1 – 2. – К.: Вид-во Асоціації етнологів, 2000. – 591 с. – С. 23 – 34.
 • Етнічна психологія в системі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2000. – Вип. 4. – С. 5 – 10.
 • Українська етнопсихологія у ХХ ст. // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: [збірн. наук. праць у 2-х ч.] – К., 1999. – Ч.І – С.197–201.
 • Анкета для представників української діаспори. Опитувальник для дослідження етнопсихологічних особливостей української діаспори. – К., 1999. – 15 с.
 • Мова і національна самосвідомість: етнопсихологічний аналіз // Мова і культура: матеріали наук. конф. – К., 1998.– С.78–83.
 • Національна самосвідомість громадян України // Молодь, освіта, наука, культура та національна самосвідомість: матеріали Всеукр. наук. конф. – К., 1998. – С.57–60.
 • Українська наукова еміграція у Польщі: українознавство, право, освіта // Освіта і виховання в Польщі і Україні в ХІХ – ХХ ст. – Ніжин, 1998.– С.43–48.
 • Краєзнавство і туризм в системі українознавства // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя. – Херсон, 1998.– С.88–93.
 • Національна безпека України: етнопсихологічні аспекти // Проблеми безпеки української нації на порозі ХХІ ст.: матеріали Всеукр.наук. конф. – К., 1998.– С.156–158.
 • Етнопсихологічний опитувальник. Науково-методичні матеріали для вивчення національної самосвідомості громадян України. – К., 1997. – 22 с.
 • Українська етнопсихологія. Навчально-методичні матеріали для студентів гуманітарних факультетів. – Ніжин, 1997. – 25 с. Вступ до етнічної психології. Навчально-методичні рекомендації для студентів. – Ніжин, 1997. – 25 с.
 • Психолого-педагогічні основи гуманізації педагогічної освіти // Розвиток професіональної освіти в Україні. – Одеса, 1997.– С.57–62.
 • Психологічний аналіз наслідків Чорнобильської катастрофи // Педагогічний пошук. – Тернопіль, 1997. – Ч.І.– С.27–34.
 • Cross-cultural psychology of Ukraine // Perspectives of cross-cultural psychology. – 1997.– Р.32–40 (у співавт.).
 • Українська діаспора: етнопсихологічні особливості. Результати емпіричних досліджень. – К., 1997. – 27 с.
 • Українознавство як наукова і навчальна дисципліна // Психолого-педагогічні проблеми вищої школи. – Ніжин, 1996.– С.30–31.
 • Психологічні аспекти української ментальності // Особистість і суспільство. – Харків, 1996.– С.54–57.
 • Українська ментальність: теоретичне та емпіричне дослідження // Проблеми сучасної психології. – Ніжин, 1996.– С.88–89.
 • Значення психологічної спадщини Г.С.Костюка для розвитку етнопсихології в Україні // Сучасна психологія в ціннісному вимірі. – К., 1996.– Т.І.– С.35–36.
 • Етнопсихологічні аспекти формування гуманістичного світогляду українських студентів // Людина і духовність. – Харків, 1996.– С.88–95.
 • До питання про історію української етнопсихології // Матеріали ІІ З’їзду психологів України. – К., 1996.– С.112-120.
 • Психологічні особливості української ментальності та актуальні проблеми сучасної психології // Актуальні проблеми сучасної психології. – Харків, 1995.– С.36–37.
 • Толерантність у сфері міжетнічної взаємодії // Толерантність як культурна універсалія. – Харків, 1995. – С. 38 – 45.
 • Українська ментальність: психологічні аспекти // Збірник ІМФЕ імені М.Рильського: матеріали Міжнар. конф. «М. Рильський і світова культура з погляду сучасності». – К., 1995. – С. 10-12.
 • Психологія національного буття: регіональні відмінності // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. – К., 1995.– С.259–261.
 • Аксіологічна складова в структурі етнічної самосвідомості // Національна психологія та духовні цінності народу. – Дніпропетровськ; Київ, 1995.– С.17–18.
 • Міждисциплінарний підхід до проблеми соціалізації студентів // Соціалізація особистості як проблема національної освіти. – Ніжин, 1994. – Ч.2. – С.41–43.
 • Знаково-символічні системи культури і етнічна самосвідомість // Мова і культура: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. – К., 1994.– С.38–44.
 • Розвиток етнопсихології в Україні // Історія науки і техніки: проблеми, дослідження, викладання, гуманітаризація освіти. – Дніпропетровськ, 1994. – С. 178 – 179.
 • Соціально-психологічні функції українських народних традицій // Духовна культура, етнос, традиції населення історико-географічних регіонів України. – Харків, 1994.– С.85–86.
 • Ідентифікація як психологічний механізм формування національної самосвідомості // Національна психологія та духовні цінності народу. – Дніпропетровськ, 1994.– С.53–55.
 • Ментальність як етнопсихологічний феномен: методологічні та теоретичні аспекти // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. – Київ; Луцьк. – Ч.І. – Розд.І, 1994.– С.39–41.
 • Психологічні аспекти національного самовизначення // Особистість і народ: погляд історичної психології. – К., 1994.– С.95–96.
 • Теоретико-методологічні основи становлення історичної психології // Особистість і народ: погляд історичної психології. – К., 1994. – С.14–15.
 • Культурно-історичний підхід до етнопсихологічних явищ // Культура та етноетика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1994.– С.10–12.
 • Психолого-педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів // Психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителя-вихователя та сучасні технології навчання. – Т.1. – Ч.2.– Житомир, 1993. – С.205–208.
 • Психологічний аналіз міжнаціональних конфліктів // Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі: тези доп. Міжнар. наук.-практ.конф. – Чернівці, 1993.– Ч.І.– С.212–214.
 • Значення ідей О.М.Леонтьєва, О.Р.Лурії та О.В.Запорожця для становлення етнопсихології // Актуальні проблеми сучасної психології. – Харків, 1993.– С.71–73.
 • Психологічні механізми стимуляції творчої активності студентів // Теорія, методологія і практика наукової та технічної творчості. – Одеса, 1993.– С.229–230.
 • Соціально-психологічні особливості використання студентами вільного часу // Формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, соціального та гуманістичного мислення у студентів у позаучбовому процесі. – Одеса, 1993.– С.34–35.
 • Соціально-психологічні аспекти українознавства як комплексної навчальної дисципліни // Українознавство і гуманізація освіти. – Дніпропетровськ, 1993.– Ч.І.– С.13–15.
 • Психологічне вивчення індивідуального стилю педагогічної діяльності // Неперервна педагогічна освіта: проблеми та перспективи. – Кам’янець-Подільський, 1993.– С.257–259.
 • Теоретико-методологические основы выявления современной украинской национальной идеи // Нации разные, но мир един. – М.: МАРИКМО, 1993. – Вып. 2. – С. 56 – 64.
 • Шкільна психологічна служба: проблеми і труднощі // Практична психологія і розвій таланту: методичні рекомендації. – Суми, 1992. – С.26–29.
 • Психологічні умови розвитку пізнавальної активності школярів // Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів та студентів. – Харків, 1992.– С.18–20.
 • Психологічні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Психолого-педагогічні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. – Вінниця, 1992.– С.68–73.
 • Соціально-психологічні умови гуманізації освіти // Формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, соціального і гуманістичного мислення у студентів. – Одеса, 1992.– С.19–21.
 • Основы консультативной деятельности школьного психолога // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика: [сб. матер. Междунар. конф.]. – Т. І. – Одесса, 1992.– С.19–21.
 • Психологические основы развития творческой активности студентов // Проблемы научного и технического творчества: материалы науч.-практ.конф. – Одесса, 1992.– С.252–254.
 • Психоанализ и кровная месть // Нации разные, но мир един. – М.: МАРИКМО, 1992. – Вып 1. – С. 38 – 44.
 • Ідеї Г.С.Костюка та проблема розвитку музичних здібностей // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Міжнародні наукові костюківські читання. – Т. ІІ. – К., 1992.– С.70–72.
 • Про вдосконалення соціально-психологічної підготовки студентів педвузу // Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. – К., 1992.– С.77–78.
 • Психологічні ідеї в педагогічній спадщині Я.А.Коменського // Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи розвитку народної освіти. – Переяслав-Хмельницький, 1992. – С.134–136.
 • Використання спадщини видатного українського психолога І.О. Сік орського в навчальному процесі педагогічного вузу // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи. – Рівне, 1992. – С.219–220.

Інтернет-статті