Ковтун Людмила Іванівна

філософ ІІІ категорії

Коло наукових інтересів: міфологія, український фольклор.

Автор 12 наукових публікацій.

Основні публікації

Монографії

 • Психоментальні універсалії фарсу зодягання у стилістичній реконструкції Миколи Гоголя // Український modus vestiendi – спосіб зодягання: [колективна монографія / за заг. ред. М.І.Обушного]. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – C.158–172.

Статті:

 • Аксіологічний вимір системи колористичних уявлень українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2012. – Вип. 16. – С. 48-51.
 • Політико-правовий аспект діяльності Союзу українок Австралії ім. Святої княгині Ольги // Українознавчий альманах. – Вип. 7. – К., 2012. – С. 92 – 94.
 • Концепт «Білого світу» в колористичних уявленнях українців // Українознавчий альманах. – Вип. 8. – 2012. – С. 167 – 169.
 • Історична спадщина «Слова о полку Ігоревім» в українознавчих поглядах М. Максимовича, М. Гоголя та І. Огієнка // Дні науки філософського факультету – 2012: Міжнар. наук. конф. (18-19 квітня 2012 р., м. Київ): Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. – К., 2012. – С. 222 – 224.
 • Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Українознавство. – Вип. 15. – К., 2011. – С. 33 – 37.
 • Колористична символіка образів захисників-покровителів Землі Руської // Наукові записки. Сер. «Культурологія». – Вип. 8. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 115 – 125.
 • Міфологема софійності в культурі Київської Русі // Українознавчий альманах. – Вип. 6. – 2011. – С. 25-29.
 • Колористичний концепт топоніму «Червона Русь» // Українознавчий альманах. – Вип. 5. – 2011. – С. 162-165.
 • Уявлення про золотий центр у релігійному світогляді українського народу // Українознавчий альманах. – Вип. 3. – 2010. – С. 94-98.
 • Колористична семантизація традиційного українського весілля // Українознавчий альманах. – Вип. 2. – 2010. – С. 222-224.
 • Творча спадщина М. Гоголя: міфопроекція образу імперії та його культурно-антропологічний вимір // Філософія мови: текст, образ, реальність: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. до 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя, 30-31 березня 2009. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.79–82.
 • Павло Чубинський про колористичні уявлення українців // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні: тези V Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.– С.31–32.
 • Колористичні опозиції в уявленнях українського народу // Людина. Світ. Суспільство (До 175-річчя філософського факультету): матеріали Між- нар. наук. конф., 21-22 квітня 2009 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч.V. – С. 99–101.
 • Міфологічні та колористичні виміри образів світу в моделюванні М. Гоголя // Українознавчий альманах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.– Вип.1. – С.120–124.
 • Український колористичний код Світотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: серія «Українознавство». – 2009. – Вип. 13.– С.49–52.
 • Дослідження колористичних уявлень українського народу // Дні науки філософського факультету – 2008:  матеріали Міжнар. наук. конф., 16-18 квітня 2007 р.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Ч.VІ. – С.62–64.
 • Нівеляція поведінкових норм в українській травестії // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій: [збірн. наук. праць / за заг. ред. М.І. Обушного].– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – С. 273–278.
 • Париж Соні Делоне (до 120-річчя від дня народження) // Українознавство-2005: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк].– К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – С.184–187.
 • Мистецтво української народної вишивки у ретроспективному вимірі // Українознавство-2003: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С.88–92.
 • Асоціативно-семантичний простір упестрених кольорів одягу «ряджених» у міфологічному вимірі М.Гоголя // Український костюм у часі і просторі: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-18 грудня 2004 р.: збірник. – К., 2004. – С.62–70.
 • Семантичний простір упестрених кольорів одягу «ряджених» у міфологічному вимірі М.Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: серія «Українознавство». – 2006. – Вип.10. – С.12–15.