Авер’янова Ніна Миколаївна

науковий співробітник, кандидат філософських наук

Народилась у м. Києві. 1995 р. закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю – образотворче мистецтво. 1996 р. – 2003 рр. – викладач образотворчого мистецтва з методикою навчання в Київському міському педагогічному коледжі. Водночас у 1999 – 2003 рр. навчалась в аспірантурі Інституту українознавства (з 2000 р. Центру українознавства) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.12 – українознавство (філософські науки) як без відриву, так і з відривом від виробництва.

З 2006 р. – філософ І кат., що проводить НТР Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)». З лютого 2008 р. – молодший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету. 2011 – 2019 рр. – науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету, у ці ж роки – секретар Центру українознавства філософського факультету. Також з 2006 працювала на кафедрі дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на посадах старшого викладача та доцента.

Авторка понад 150 наукових публікацій, зокрема, у закордонних виданнях Білорусії, Німеччини, Польщі, Росії, Чехії, Швейцарії; співавтор семи колективних монографій і двох навчальних посібників – «Українознавство» та «Історія української політичної думки».

Коло наукових інтересів: українознавство, культурологія, мистецтвознавство, українське мистецтво, дизайн, національне виховання, національна еліта.

Основні наукові праці

Монографії:

 • Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія / Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С., Грабовська І.М., Кагамлик С.Р., Кобченко К.А., Обушний М.І., Сорочук Л.В. Загальна редакція Обушного М. – К.: Педагогічна думка, 2019. – 392 с.
 •  Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія. – 2-ге видання, доповнене / Авер’янова Н., Воропаєва Т., Грабовська І., Кобченко К., Мостяєв О., Обушний М., Сорочук Л., Шептицька Т. Загальна редакція Обушного М. – К.: ВЦ «Київський університет», 2017. – 415 с.
 •  Авер’янова Н.М. Масова культура в контексті сучасних трансформацій українського суспільства // Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія / Наук. ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової. – Дніпропетровськ: Ви-во Маковецький, 2012. – 456 с. – С. 154 – 166.

Статті:

 • Російські неоімперські міфи в мистецтві України постколоніальної доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Випуск 20. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 20 – 24.
 •  Культурно-мистецькі заходи української діаспори у контексті відстоювання національних інтересів України // Гілея: науковий вісник. – К.: Ви-во «Гілея», 2018. – Випуск 139 (12). Ч. 2. Філософські науки. – 186 с. – С. 118 – 120.
 •  Консолідуючий потенціал українського мистецтва: формування духовно-світогляднищх засад українства // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 17. – 152 с. – С. 3 – 6.
 •  Гібридна війна: російсько-українське протистояння // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 3(43). – С. 30 – 34.
 • Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. № 1(18). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 4 – 6.
 • Artistic activity of dissidents of the 1960es in the processes of Ukrainians’ consolidation // Motivation. Way to the future. International scientific and practical congress, the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland). – Geneva (Switzerland): Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», 2016. – 191 p. – P. 88 – 91.
 • Изобразительное искусство как форма деятельности украинских шестидесятников // Paradigmata poznani. – Praha, 2014. – 2014. – № 3. – С. 56 – 58.
 • Художественная элита: критерии элитарности / Н. Н. Аверьянова // Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера». – Пенза, 2014. – № 1. – С. 38 – 40.
 • Современное искусство: украинский контекст // Вестник социально-педагогического института. – Дербент, 2013. – № 1(6). – С. 3 – 6.
 • Українська національна ідея в творчості В’ячеслава Липинського та її роль у сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. 12. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
 • Мова образотворчого мистецтва в добу тоталітаризму: український контекст // Українознавчий альманах. – 2012. – Випуск 9. – С. 13 – 17. – 0,5 др. арк.
 • Место изобразительного искусства в воспитании духовности личности // Начальное образование: реалии и перспективы в условиях внедрения стандартов второго поколения. Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции 19 – 21 апреля 2012 г. – М.: ООО Из-во «Гном», 2012. – 599 с. – С. 171 – 174. – 0,25 др. арк.
 • Творчість українських митців в умовах еміграції (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) // Українознавчий альманах. – 2012. – Випуск 7. – С. 133 – 136. – 0,5 др. арк.
 • Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах. – 2012. – Випуск 8. – С. 134 – 137. – 0,5 др. арк.
 • Мистецька еліта: концептуальне бачення та критерії визначення // Дні науки філософського факультету – 2012. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2012 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 2. – 271 с. – С. 202 – 204. – 0,2 др. арк.
 • Українське образотворче мистецтво в добу тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. 16. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 44-47.
 • Сучасна українська еліта: перспективи розвитку // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія “Українознавство”. – 2011. – № 15. – С. 43-46.
 • Проблеми формування української національної еліти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. – 2011. – 24 (221). – С. 75 – 78. – 0,5 др. арк.
 • Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі // Українознавчий альманах. – 2011. – Випуск 6. – С. 7-12.
 • Живописний кабінет Університету Св. Володимира // Українознавчий альманах. – 2011. – Випуск 5. – С. 145-147.
 • Українська мистецька еліта: художники в контексті формування культурно-мистецького середовища (ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – 2011. – № 1. – С. 21 – 25. – 0,5 др. арк.
 • Національна еліта України: сучасні проблеми формування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – 2011. – Вип. 3. – С. 172 – 175. – 0,5 др. арк.
 • Подолання ґендерних стереотипів у курсі викладання мистецтвознавства (на прикладі творчості Катерини Білокур) // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти: Монографія колективу авторів / Наук. ред. Т.І. Власова, Т.М.Талько. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2010. – 320 с. – С. 131 – 138. – 0,5 др. арк.
 • Розвиток мистецтвознавства та художньої освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – 2010. – № 8. – С. 32 – 36. – 0,5 др. арк.
 • Специфіка українського образотворчого мистецтва в європейському соціокультурному просторі // Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 272 с. – С. 12 – 16. – 0,4 др. арк.
 • Сучасне студентство у контексті формування національної еліти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. 14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 30 – 32. – 0,5 др. арк.
 • Творчість Івана Похитонова у контексті культурно-мистецьких зв’язків України та Кубані // Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Выпуск 4 / Сост. А. М. Авраменко. – Краснодар – Киев: «ЭДВИ», 2010. – 340 с., ил. – С. 71 – 79. – 0, 5 арк.
 • «Маю велику любов до малювання» (до 110-річчя від дня народження Катерини Білокур) // Українознавство – 2010. Календар-щорічник / Упорядн. Валентина Піскун, Анатолій Ціпко. – К.: МП «Леся», 2009. – 244 с. – С. 206 – 210. – 0,5 др. арк.
 • Микола Гоголь: системне бачення культуротворчих процесів у добу націєтворення // Українознавчий альманах. Вип. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 150 – 153. – 0,5 др. арк.
 • Виховні функції образотворчого мистецтва на тлі культурно-історичного досвіду українства // Українознавчий альманах. Вип. 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 81 – 87. – 0,75 др. арк.
 • Становлення цілісної особистості в контексті ґендерного виховання // Українознавчий альманах. Вип. 4. – Київ-Мелітополь, 2010. – С. 13 – 17. – 0,5 др. арк.
 • Изобразительное искусство как фактор сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации // Социально-политические и культурные проблемы современности. Материалы ІІІ Международной научно-теоретической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 860 с. – С. 19 – 22. – 0,25 др. арк.
 • Роль митців у процесі збереження української художньої традиції (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Четверті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. Тези доповідей. – К., 2010. – С. 37. – 0, 1 др. арк.
 • Художньо-образна система багатогранної творчості М. Гоголя // Філософія мови: текст, образ, реальність. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 200-річчя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя, 30-31 березня 2009 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009 р. – 176 с. – С. 72 – 74. – 0,2 д.а.
 • Українське образотворче мистецтво як невід’ємний чинник етнозбереження та націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. 13. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 18 – 21. – 0,5 д.а.
 • Студентство як майбутня еліта України // VI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»: Тези доповідей. – Частина ІІ. – К.: Ун-т «Україна», 2009. – 509 с. – С. 421 – 422. – 0,2 д.а.
 • Співець української природи (до 155-річчя від дня народження Сергія Васильківського) // Українознавство – 2009. Календар-щорічник / Упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 280 с. – С. 204 – 209. – 0,5 д.а.
 • Современное студенчество: формирование будущей национальной элиты // Конструирование человека: Сборник трудов ІІІ Всероссийской научной конференции с международным участием. – Томск, 2009. – С. 31 – 33. – 0,3 д.а.
 • Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу // Українознавчий альманах. – Випуск 1. Український образ світу: особливість у світовому контексті. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 220 с. – С. 6 – 8. – 0,5 д.а.
 • П.Чубинський як представник української національної еліти // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні. Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. – К., 2009. – С. 3-4. – 0,2 д.а.
 • Олекса Новаківський у польському культурному просторі // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: У 3-х т. – Число восьме. – Т. 1. – Чернігів: ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2009. – 252 с. – С. 84 – 86. – 0, 5 д.а.
 • Образотворчий світ Тараса Шевченка // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнар. наук. конф. (21-22 квітня 2009 року): Матеріали доп. та виступів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч. V. – 146 с. – С. 80 – 82. – 0,2 д.а.
 • Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка (до 195-рiччя вiд дня народження) // Українознавство – 2009. Календар-щорічник / Упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 196 – 200. – 0,5 д.а.
 • Співець української природи (до 155-рiччя вiд дня народження Сергiя Василькiвського) // Українознавство – 2009. Календар-щорічник / Упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 204-210
 • Виховний потенціал українського образотворчого мистецтва: ретроспекція та сучасність // Школа та суспільство: пошуки культуротворчої парадигми освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, друкарня «Люкс», 2009. – 240 с. – С. 45 – 48. – 0,5 д.а.
 • Мистецький компонент в системі чинників формування цілісної особистості // Дні науки філософського факультету – 2008: матеріали Міжнар. наук. конф., 16 – 17 квітня 2008 р. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – Ч. VI. – С. 45–46.
 • Місце образотворчого мистецтва в системі чинників розвитку креативного мислення студентів // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей V Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених. – К.: Ун-т «Україна», 2008. – Ч.2. – С. 457–459.
 • Українська національна ідея в творчості В’ячеслава Липинського та її роль у сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2008. – Вип. 12. – С. 40–43.
 • Розвиток духовності особистості в процесі осягнення українського образотворчого мистецтва // Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 травня 2008 р. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – С. 206–209.
 • Співець української природи (до 155-річчя від дня народження Сергія Васильківського) // Українознавство–2009: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 204–209.
 • Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка (до 195-річчя від дня народження) // Українознавство–2009: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.– С. 196–200.
 • Образотворчі набутки митців української діаспори // Український вимір: збірник матеріалів Міжнар. наук. конф. «Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ», 30 – 31 травня 2007 р. – Ніжин: Вид-во Ніжинського держ. ун-ту ім. М.Гоголя, 2007. – Вип. 6. – С. 147–149.
 • Громадська діяльність українських художників як складова суспільного буття (ХVІ – поч. ХХ ст.) // Українознавство – 2008: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Український центр духовної культури, 2007. – С. 96–102.
 • Живописець високого духу (до 135-рiччя вiд дня народження Фотiя Красицького) // Українознавство – 2008: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Український центр духовної культури, 2007. – С. 208–210.
 • Соціалізація студентів з особливими потребами в умовах трансформацій українського суспільства // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей]. – К.: Університет “Україна”, 2007. – С. 75–77.
 • Національне виховання в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2007. – Вип. 11. – С. 53–56.
 • Українська образотворча спадщина в системі соціокультурних вимірів виховання цілісної особистості // Дні науки філософського факультету – 2007: матеріали Міжнар. наукова конф., 18 – 19 квітня 2007 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – Ч. ІІ. – С. 3–4.
 • Поведінкові типи українських художників у процесі усталення культурно-мистецького середовища ХІХ – початку ХХ ст. // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій: Зб. наук. пр. за результатами міжнар. наук. конф. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 261–266.
 • Феноменологія українського мистецького духу (до 135-річчя від дня народження Олекси Новаківського) // Українознавство – 2007: календар-щорічник / [упорядн. В.Піскун, А.Ціпко, О.Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 194–197.
 • Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Українознавство”. – 2006.– Вип. 10. – С. 47–51 (у співав.).
 • Виховний потенціал мистецтва у творчості Івана Франка // Іван Франко та Митрополит Андрей: Мойсеї українського народу: матеріали Всеукр. наук. конф., 1 грудня 2006 р. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – С. 209–218.
 • Українська образотворча спадщина як акумулятор вітчизняного культурно-історичного та емоційно-естетичного досвіду // Український досвід спільнотного згуртування: матеріали Міжнар. наук. конф., 26 жовтня 2006 року. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 134–141.
 • Українська образотворча спадщина як чинник збереження національної ідентичності в контексті глобалізації // Contemporary art – нові території: Міжнар. наук.-практ. конф., 20 – 23 листопада 2005 р. – К., 2005.
 • Національна ідея як стрижнева основа державницької ідеології // Культура і сучасність: Альманах. – К.: ДАККіМ, 2005. – № 1. – С. 10–16.
 • Мистецтво як компонент всебічного розвитку особистості // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: [зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов]. – К.: Віпол, 2004. –Вип.13.– С. 188–194.
 • Образотворче мистецтво в системі освіти (до проблем формування національної свідомості особистості) // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 67–69.
 • Образотворче мистецтво в контексті національного відродження ХVІ – ХVІІІ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2004. – № 1. – С. 80–85.
 • Становлення особистості як фундаментальна проблема суспільного розвитку // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: [зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов]. – К.: Віпол, 2003. – Вип.12. – С. 42 – 48.
 • Образотворче мистецтво в українських просвітницьких практиках кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблем формування національної свідомості особистості) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Українознавство”. – 2003. – Вип. 7 – С. 27 – 30.
 • Культура – дзеркало нації (збереження художніх цінностей України) // Рідна школа. – 2002. – № 8–9. – С. 21–22.
 • «Душа моя з’єдналася з Україною гарячою любов’ю…» (до 175-ї річниці від дня народження Лева Жемчужникова) // Українознавство– 2003: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щерба- тюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С. 179–182.
 • Відродження національної освіти у концепції М. Грушевського та синтез філософії освіти і мистецтва у ХІХ ст. // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності: [зб. наук. пр. / за заг. ред. В.І. Сергійчука]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 347 – 352.
 • Життя і творчість Анрі де Тулуз-Лотрека // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 4. – С. 50 – 51.
 • Образотворче мистецтво: стан і проблеми вивчення // Рідна школа. – 2001. – № 1. – С. 53–54.
 • Інформаційний простір в системі освіти // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 33.
 • Майстер графіки // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 1. – С. 62 – 63.
 • Українознавчі основи виховання особистості // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 15–16.